Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX
W koszyku: 0
pokaż koszyk
Regulamin

Regulamin Wypożyczalni Dekoracji Okolicznościowych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wypożyczalnia dekoracji okolicznościowych (dalej: „Wypożyczalnia”) prowadzona jest przez firmę RUBID Irmina Szałapak, os. Zgody 11/66, Kraków, NIP: 6781168647, REGON: 360031190.
2. Kontakt z Wypożyczalnią możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@brylanciarnia.pl oraz numerem telefonu: 535-80-50-35 lub 609-09-21-33.
3. Wypożyczalnia internetowa dekoracji okolicznościowych prowadzona jest pod adresem: www.brylanciarnia.pl
4. Działalność Wypożyczalni polega na wypożyczaniu dekoracji okolicznościowych (dalej Dekoracja lub Dekoracje).
5. Dekoracje będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Wypożyczalni.
6. Osoby korzystające z usług Wypożyczalni posiadają możliwość wypożyczenia Dekoracji będących na stanie Wypożyczalni i wcześniej nie zarezerwowanych.
7. W celu wypożyczenia Dekoracji należy uprzednio dokonać rezerwacji danej Dekoracji poprzez wskazanie rodzaju, ilości Dekoracji i terminu w jakim ma nastąpić wypożyczenie Dekoracji. Rezerwacji dokonuje się w drodze elektronicznego formularza umieszczonego na stronie www. Kolejno należy - wypełnić formularz zamówienia (wypożyczenia) na wypożyczone Dekoracje, dostępny na stronie internetowej wypożyczalni.
8. Wszystkie ceny Dekoracji w Wypożyczalni są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny podane w ofercie na stronie internetowej nie zawierają kosztów dostawy. Do cen wypożyczonych Dekoracji należy doliczyć koszty dostawy oraz koszty kaucji wskazane na stronie internetowej Wypożyczalni.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I JEGO REALIZACJA
1. Klientem Wypożyczalni może być każdy podmiot posiadający według prawa zdolność do czynności prawnych, który złoży zamówienie wypełniając formularz zamówienia i zaakceptuje Regulamin Wypożyczalni. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Wraz ze złożeniem zamówienia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. W celu złożenia zamówienia na wypożyczenie Dekoracji w Wypożyczalni internetowej należy podać dane niezbędne do jego realizacji. W tym celu Klient wybiera, czy poprzez uprzednią rejestrację w Wypożyczalni, zakłada konto, czy dokonuje zakupów bez rejestracji.
3. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Klient otrzymuje dostęp do konta za pomocą podanego w rejestracji adresu e-mail i utworzonego przez siebie hasła.
4. Realizacja zamówienia złożonego w Wypożyczalni następuje po sprawdzeniu dostępności zamówionej Dekoracji i zaksięgowaniu pełnej wpłaty Klienta na rachunku bankowym Wypożyczalni.
5. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.
6. W przypadku braku danej Dekoracji na stanie Wypożyczalni Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz zostanie wspólnie ustalony dalszy tok postępowania. W takim wypadku, jeżeli Klient zrezygnuje z wypożyczenia powinien wysłać taką informację na adres e-mail Wypożyczalni.
7. Wysyłanie przedmiotu umowy następuje w terminie wskazanym w opisie danego produktu (Dekoracji) zamieszczonej na stronie internetowej. Termin ten liczony jest od daty zaksięgowania pełnej wpłaty Klienta na rachunku bankowym Wypożyczalni.
8. Umowa obowiązuje od momentu złożenia przez Klienta zamówienia w Wypożyczalni do momentu zwrotu kompletnej wypożyczonej Dekoracji.

III. ZASADY WYPOŻYCZANIA
1. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta dekoracje wybrane przez Klienta i dostępne w Wypożyczalni oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
2. Wypożyczalnia oddaje Klientowi do dyspozycji Dekoracje czyste i w dobrym stanie.
3. Klient odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Dekoracji, a także za utracenie (m.in. zgubienie) Dekoracji.
4. Dekoracje zostaną wydane Klientowi, który wpłaci kaucję zwrotną ustaloną z Wypożyczalnią. Wysokość kaucji jest doliczana do ceny za wypożyczenie Dekoracji i zwracana po zwrocie wypożyczonych Dekoracji.
5. Wysokość kaucji zależy od wartości Dekoracji i stanowi 20% jej wartości. Strony mogą również ustalić inną formę zabezpieczenia.
6. Wypożyczenie i zwrot Dekoracji odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (dostarczenie).
7. Klient odbierając Dekoracje powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność Dekoracji.
8. Klient zobowiązuje się zwrócić Dekoracje kompletną, w takim samym stanie lub wynikającym z normalnego użycia rzeczy i w terminie ustalonym w formularzu wypożyczenia. Zwrot Dekoracji następuje pod adresem Wypożyczalni lub w innym miejscu ustalonym z Klientem (odbiór).
9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat użytkowania Dekoracji i zobowiązuje się do dbałości o Dekoracje i wykorzystywania jej bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje Dekoracje na swoją odpowiedzialność.
10. Klient nie może dokonywać żadnych napraw Dekoracji.
11. Użyczenie Dekoracji osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta. Klient nie może podnajmować Dekoracji.
12. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie Dekoracji jest jeden tydzień. Przedłużenie wynajmu o jedną godzinę powoduje naliczenie odpłatności za następny tydzień. Opłaty za wypożyczenie Dekoracji, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór Dekoracji ustalone są w koszyku dostępnym na stronie internetowej Wypożyczalni.
13. W przypadku zwrotu Dekoracji po ustalonym terminie zwrotu Wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu Dekoracji lub do dnia wpłacenia należności za utraconą Dekorację.
14. Jeżeli klient nie może zwrócić Dekoracji w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni.
15. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie Dekoracji zgodnie z jej przeznaczeniem.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient, który zawarł Umowę w Wypożyczalni internetowej ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Wypożyczalnię o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia - korzystając z danych Wypożyczalni podanych w niniejszym regulaminie. Pouczenie o prawie odstąpienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia zawartego w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. W przypadku gdy ze względu na swój charakter, Dekoracje nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Dekoracji, będzie się znajdować w opisie Dekoracji na stronie internetowej Wypożyczalni.

V. REKLAMACJA i GWARANCJA
1. Wypożyczalnia dostarcza Dekoracje wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady wypożyczonej Dekoracji, lub gdy usługa nie jest realizowana lub jest realizowana nieprawidłowo, a w szczególności jest realizowana w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu Klient może złożyć reklamację.
3. Reklamację Klient może przesłać za pośrednictwem adresu e-mali: kontakt@brylanciarnia.pl lub pocztą tradycyjną na adres os. Zgody 11/66, Kraków.
4. Opis Reklamacji powinien być możliwie wyczerpujący i nie pozostawiający wątpliwości, co do osoby jej składającej, wskazania wady Dekoracji lub innych nieprawidłowości w realizacji usługi oraz przyczyny złożenia Reklamacji. W wypadku, gdy dane zawarte w Reklamacji okażą się niewystarczające, Wypożyczalnia zwróci się o jej uzupełnienie, wskazując informacje, niezbędne do rozpatrzenia Reklamacji.
5. Wypożyczalnia rozpatrzy reklamację w możliwie szybkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni, od dnia jej wpłynięcia.

VI. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie m.in. z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
2. Administratorem danych jest Wypożyczalnia. Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wypożyczalnię oraz podmioty współpracujące z Wypożyczalnią (w tym operatorzy pocztowi i firmy kurierskie) w celach i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Wypożyczalnię.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizowania i poprawiania. Klient ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać ich usunięcia przez Wypożyczalnię.
4. Aktualizacja danych osobowych może odbywać się poprzez zgłoszenie dokonane za pośrednictwem adresu e-mali: kontakt@brylanciarnia.pl lub pocztą tradycyjną na adres os. Zgody 11/66, Kraków.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Wypożyczalnią a Klientem jest prawo polskie.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów zawartych na mocy niniejszego Regulaminu jest właściwy miejscowo sąd powszechny.

 

 

Załącznik 1. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Wypożyczalnie (dane Wypożyczalni wskazane w Regulaminie) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, załączonego do niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 2) jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.brylanciarnia.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Instrukcja wypełniania:
Jeżeli otrzymaliście już Państwo Dekoracje w związku z umową proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Dekoracji. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 40 zł (słownie: czterdzieści złotych).

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Ponadto z uwagi na charakter świadczonych usług – tj. najem Dekoracji, nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, które zostały wykonane przez Wypożyczalnię za Państwa wyraźną zgodą, o ile zostaliście Państwo uprzednio poinformowani, że po jej wykonaniu utracicie Państwo prawo odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 2
WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY______________________
[miejscowości / data]

Do:
…………………………………….
ul. …………………………………………..
……………………………………………….

Od:
_________________
Imię i nazwisko
_________________
adres
_________________
adres e-mail, telefon

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja, niżej podpisany, niniejszym odstępuję od Umowy zawartej z ………………………………. Umowa została zawarta w dniu _________________.

_______________________
podpis

 

 

ZAŁĄCZNIK 3 - POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Wypożyczalnia chroniąc prywatność swoich Klientów, kieruje się przede wszystkim postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych jest Wypożyczalnia.
3. Wypożyczalnia przetwarza dane osobowe Klientów za ich zgodą, wyrażoną zgodnie z Regulaminem. Klienci podają swoje dane osobowe dobrowolnie, z zastrzeżeniem minimalnych danych, jakie Wypożyczalni są niezbędne, aby prawidłowo zawrzeć i wykonać Umowę.
4. Klient wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wypożyczalnię oraz podmioty współpracujące z Wypożyczalnią w celach związanych ze świadczeniem usług przez Wypożyczalnię.
5. Wypożyczalnia może zostać zobowiązana do przekazania danych osobowych Klientów podmiotom państwowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez zgody Klientów, a w szczególności Wypożyczalnia może zostać zobowiązana do ujawnienia takich danych nakazem sądu powszechnego.
6. Wypożyczalnia zapewnia Klientom dostęp do swoich danych osobowych, ich przetwarzanie i usuwanie - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
7. Wypożyczalnia stosuje pliki „cookies”. Pliki te są niewielkimi plikami tekstowymi, wysyłanymi przez serwer www. Pliki cookies są przechowywane przez oprogramowanie komputera, z którego korzysta Klient Portalu Wypożyczalni. Ponowne połączenie się z Portalem Wypożyczalnia, za pośrednictwem tej samej przeglądarki powoduje, że serwer www jest w stanie odczytać niektóre informacje związane z Klientem, takie jak: adres IP, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, dostawcę usług internet, lokalizacji. Pliki te pomagają Wypożyczalni w tworzeniu statystyk, które umożliwiają Wypożyczalni świadczenie lepszych usług na rzecz swoich Klientów. Portal Wypożyczalni wyświetla zapytanie o akceptacji plików cookies.
8. Klient ma możliwość wyłączenia oraz przywrócenia opcji zbierania plików cookies, w swojej przeglądarce internetowej.
9. Wszelkie naruszenia prywatności Klientów, a w szczególności stwierdzenie możliwości naruszenia przedmiotowej Polityki Prywatności, należy zgłaszać Wypożyczalni, na następujące adres mail: kontakt@brylanciarnia.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Portalu Wypożyczalni lub na adres siedziby Wypożyczalni, pocztą tradycyjną.

 

 

dekoracje sal weselnych i kościołów dekoracje sal weselnych
i kościołów
oprawa uroczystości i spotkań firmowych oprawa uroczystości
i spotkań firmowych
aranżacje  wnętrz aranżacje wnętrz florystyka florystyka
Jesteśmy na facebook
Płatności realizuje
Dane kontaktowe
e-mail: kontakt@brylanciarnia.pl
tel. +48 535 80 50 35, +48 609 09 21 33
Współpraca
Chcecie Państwo rozpocząć z nami współpracę?

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami lub napisanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy.
Napisz do nas
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2016 @ brylanciarnia.pl
tworzenie sklepów internetowych kraków